普门品全文网
普门品全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷九)注音

导读:阿难。世间一切所修心人。不假禅那。无有智慧。但能执身不行淫欲。若行若坐。想念俱无。爱染不生。无留欲界。是人应念...

楞严经(卷九)注音

ā
nán

shì
jiān

qiè

suǒ
xiū
xīn
rén


jiǎ
chányǒu
zhì
huì

dàn
néng
zhí
shēn


xíng
yín


ruò
xíng
ruò
zuò

xiǎng
niànài
rǎn

shēng


liú

jiè

shì
rén
yìng
niàn

shēn
wéi
fànshì

lèi

míng
fàn
zhòng
tiān
chúxīn
xiàn


zhūài

suí
shùn

shì
rén
yìng
shí

néng
xíng
fànshì

lèi

míng
fàn

tiān

shēn
xīn
miào
yuán

wēi


quē

qīng
jìng
jìn
jiè

jiā

míng


shì
rén
yìng
shí

néng
tǒng
fàn
zhòng

wéi

fàn
wáng


shì

lèi

míng

fàn
tiān

ā
nán


sān
shèng
liú


qiè

nǎo

suǒ

néng


suī
fēi
zhèng
xiū

zhēn
sānqīng
jìng
xīn
zhōng

zhū
lòu

dòng

míng
wéi
chū
chán

ā
nánfàn
tiān

tǒng
shè
fàn
rén

yuán
mǎn
fàn
xíng

chéng
xīn

dòng


zhàn
shēng
guāng


shì

lèi

míng
shǎo
guāng
tiān

guāng
guāng
xiāng
rán

zhào
yào
耀

jìn

yìng
shí
fāng
jiè

biàn
chéng
liúshì

lèi

míng

liàng
guāng
tiān


chí
yuán
guāng

chéng
jiù
jiàohuà
qīng
jìng

yìng
yòng

jìn


shì

lèi

míng
guāng
yīn
tiān

ā
nán


sān
shèng
liú


qiè
yōu
xuán

suǒ

néng


suī
fēi
zhèng
xiū

zhēn
sānqīng
jìng
xīn
zhōng


lòumíng
wéi
èr
chán

ā
nán


shì
tiān
rén

yuán
guāng
chéng
yīn


yīn

miào


chéng
jīng
xíng

tōng

mièshì

lèi

míng
shǎo
jìng
tiān

jìng
kōng
xiàn
qián

yǐn
shēn
xīn
qīng
ān

chéng

mièshì

lèi

míng

liàng
jìng
tiān

shì
jiè
shēn
xīn


qiè
yuán
jìng

jìng

chéng
jiù

shèng
tuō
xiàn
qián

guī

mièshì

lèi

míng
biàn
jìng
tiān

ā
nán


sān
shèng
liúsuí
shùn

shēn
xīn
ān
wěnliàng


suī
fēi
zhèng


zhēn
sānān
wěn
xīn
zhōng

huan
míng
wéi
sān
chán

ā
nántiān
rénshēn
xīn


yīn

jìn


fēi
cháng
zhù

jiǔ

huì
shēngèr
xīn


shí
dùn
shě


zhòng
xiàng
miè

jìng

xìng
shēng


shì

lèi

míng

shēng
tiān

shě
xīn
yuán
róng

shèng
jiě
qīng
jìngzhē
zhōng


miào
suí
shùn

qióng
wèi
láishì

lèi

míng

ài
tiān

ā
nán

cóng
shì
tiān
zhōng

yǒu
èrruò

xiān
xīn


liàng
jìng
guāngyuán
míng

xiū
zhèng
ér
zhù


shì

lèi

míng
guǎng
广
guǒ
tiān

ruò

xiān
xīn

shuāng
yànjīng
yán
shě
xīn

xiāng


duàn

yuán
qióng
shě
dào

shēn
xīn

miè

xīn

huī
níng

jīng

bǎi
jié

shì
rén


shēng
miè
wéi
yīn


néng

míng


shēng
miè
xìng

chū
bàn
jié
miè

hòu
bàn
jié
shēng


shì

lèi

míng

xiǎng
tiān

ā
nánshèng
liú


qiè
shì
jiān

zhū


jìng

suǒ

néng
dòng

suī
fēi

wéi

zhēn

dòng


yǒu
suǒ

xīn

gōng
yòng
chún
shú

míng
wéi

chán

ā
nán


zhōng

yǒuhuán
tiān


xià
jiè
zhōng

jiǔ
pǐn
shí
miè
jìnshuāng
wàng

xià


shě
xīn

zhòng
tóng
fēn
zhōng

ān


chù

ā
nánliǎng
miè
dòu
xīn

jiāo


shì

lèi

míng

fán
tiān


kuò

xíng

yán
jiāo
shì

lèi

míng


tiān

shí
fāng
shì
jiè

miào
jiàn
yuán
chéng

gèng

chén
xiàng


qiè
shěn
gòu


shì

lèi

míng
shàn
jiàn
tiān

jīng
jiàn
xiàn
qián

táo
zhù

ài


shì

lèi

míng
shàn
xiàn
tiān

jiū
jìng
qún


qióng

xìng
xìngbiānshì

lèi

míng

jiū
jìng
tiān

ā
nánhuán
tiān


zhū

chán


wèi
tiān
wáng


yǒu
qīn
wén


néng
zhī
jiàn


jīn
shì
jiān

kuàng

shēn
shān

shèng
dào
chǎng


jiē
ā
luó
hàn

suǒ
zhù
chí


shì
jiān

rén

suǒ

néng
jiàn

ā
nán

shì
shí

tiān


xíng

jiāo

wèi
jìn
xíng
lèi
huán

míng
wéi

jiè
ā
nán

cóng
shì
yǒu
dǐng


biān

zhōng


jiān

yǒu

èr
zhǒngruò

shě
xīn


míng
zhì
huì

huì
guāng
yuán
tōng

biàn
便
chū
chén
jiè

chéng
ā
luó
hàn
chéng


shì

lèi

míng
wéi
huí
xīn

ā
luó
hàn

ruò
zài
shě
xīn

shě
yàn
chéng
jiù

jué
shēn
wéi
ài

xiāo
ài

kōng


shì

lèi

míng
wéi
kōng
chù

zhū
ài

xiāo


ài

miè


zhōng
wéi
liú
ā
lài

shí

quán
bàn
fēn
wēishì

lèi

míng
wéi
shí
chù

kōng


wáng

shí
xīn
dōu
miè

shí
fāng

rán

huí

yōu
wǎng


shì

lèi

míng

suǒ
yǒu
chù

shí
xìng

dòng


miè
qióng
yánjìn
zhōng


xuān
jìn
xìng


cún

cún

ruò
jìn
fēi
jìn


shì

lèi

míng
wéi
fēi
xiǎng

fēi
fēi
xiǎng
chù


děng
qióng
kōng


jìn
kōng


cóng

huán
tiān

shèng
dào
qióng
zhě


shì

lèi

míng

huí
xīn
dùn
ā
luó
hàn

ruò
cóng

xiǎng

zhū
wài
dào
tiān

qióng
kōng

guī


lòu

wén

biàn
便

lún
zhuǎn

ā
nán

shì
zhū
tiān
shàngtiān
rén


shì
fánguǒ
chóujìn

lún


zhī
tiān
wáng


shìyóu
sānjiàn

zēng
jìn

huí
xiàng
shèng
lún

suǒ
xiū
xíng


ā
nán

shì

kōng
tiān

shēn
xīn
miè
jìn

dìng
xìng
xiàn
qiánguǒ


cóng

dǎi
zhōng

míng


jiè


jiē

liǎo

miào
jué
míng
xīn


wàng

shēng

wàng
yǒu
sān
jiè

zhōng
jiàn
wàagrave;ng
suíshěn
qié
luó


cóng

lèi
ā
nán

shì
sān
jiè
zhōng


yǒu

zhǒng

ā
xiū
luó
lèi

ruò

guǐ
dào


chéng
tōng

kōng


ā
xiū
luó

cóng
luǎn
ér
shēng

guǐ

suǒ
shè

ruò

tiān
zhōng

jiàng

biǎn
zhuì


suǒlín


yuè


ā
xiū
luó

cóng
tāi
ér
chū

rén

suǒ
shè

yǒu
xiū
luó
wáng

zhí
chí
shì
jiè


dòng

wèi

néng

fàn
wáng


tiān

shì


tiān
zhèng
quán


ā
xiū
luó

yīn
biàn
huà
yǒu

tiān

suǒ
shè

ā
nán

bié
yǒu

fēn

xià
liè
xiū
luó

shēng

hǎi
xīn

shěn
shuǐ
xué
kǒu

dàn
yóu

kōng


guī
shuǐ

宿


ā
xiū
luó

yīn
shī
湿

yǒu

chù
shēng

shè

ā
nán


shìè
饿
guǐ

chù
sheng

rén

shén
xiān

tiān

xiū
luó

jīng
yánjiē
shì
hūn
shěn

zhū
yǒu
wéi
xiàng

wàng
xiǎng
shòu
shēng

wàng
xiǎng
suímiào
yuán
míng


zuò
běn
xīn

jiē

kōng
huá

yuán

suǒ
zhuó

dàn


wàng

gèng

gēn


ā
nán


děng
zhòng
shēng


shí
běn
xīn

shòu

lún
huí

jīng

liàng
jiézhēn
jìng

jiē
yóu
suí
shùn

shā
dào
yín


fǎn

sān
zhǒng

yòu

chū
shēng


shā

dào

yín

yǒu
míng
guǐ
lún


míng
tiān


yǒu

xiāng
qīng


lún
huí
xìng

ruò

miào


sān


zhě


miào
cháng


yǒu

èrèr

miè

shàng


shā


tōu


yín

yún

gèng
suí
shā
dào
yín
shì

ā
nán


duàn
sān
yǒu


yīn
zhòng

tóng
fēn

fēi

dìng
chù


wàng

shēng

shēng
wàng

yīnxún
jiūxiū
xíng


yào
chú
sān
huò


jìn
sān
huò

zòng

shén
tōng

jiē
shì
shì
jiān
yǒu
wéi
gōng
yòng
miè

luò


dào

suī

chú
wàng

bèi
jiā

wěi


lái
shuō
wéi


āi
lián
zhě


wàng

zào

fēi


jiù

zuò
shì
shuō
zhě

míng
wéi
zhèng
shuō

ruò

shuō
zhěwáng
shuō


shí

lái

jiāng


zuò


shī

chuáng

lǎn

bǎo


huí

jīn
shān

zài
lái
pínggào

zhòng

ā
nán
yán


děng
yǒu
xué

yuán
jué
shēng
wén

jīn

huí
xīn


shàng
miào
jué


jīn

shuō

zhēn
xiū
xíngyóu
wèi
shí

xiū
shē
shě


wēi


shì


jìng
xiàn
qiánnéng
shí


xīn
fēi
zhèng

luò

xié
jiàn

huò

yīn


huò

tiān


huò
zhuó
guǐ
shén

huò
zāo
chī
mèi

xīn
zhōng

míng

rèn
zéi
wéi


yòu


zhōng


shǎo
wéi

chán


wén

qiū

wàng
yán
zhèng
shèng

tiān
bàoshuāi
xiàng
xiàn
qián

bàng
ā
luó
hàn

shēn
zāo
hòu
yǒu

duò
ā
yīng

ting


jīn
wèi


zǎi

fēn
bié

ā
nánbìng

huì
zhōng

tóng
yǒu
xué
zhě

huan

dǐngting

huì


gào
ā
nán


zhū

zhòng


děng
dāng
zhī

yǒu
lòu
shì
jiè

shí
èr
lèi
shēng

běn
jué
miào
míng

jué
yuán
xīnshí
fāngèr

bié

yóu

wàng
xiǎngwéi
jiù

chī
ài

shēng

shēng

biànyǒu
kòng
xìng

huà
yǒu
shì
jiè
shēngshí
fāng

wēi
chén
guó


fēi

lòu
zhě

jiē
shì

wán

wàng
xiǎng
ān


dāng
zhī

kōng
shēng

xīn
nèi

yóu

piàn
yún

diǎn
tài
qīng


kuàng
zhū
shì
jiè
zài

kōngděng

rén


zhēn
guī
yuán


shí
fāng
kōng

jiē

xiāo
yǔn

yún

kōng
zhōng

suǒ
yǒu
guó


ér

zhèn
liè


bèi
xiū
chán

shì
sānshí
fāng
zhū

lòu


ā
luó
hàn

xīn
jīng
tōng
mǐn

dāng
chù
zhàn
rán


qiè

wángguǐ
shén

zhū
fán

tiān

jiàn

gōng
diàn
殿bēng
lièzhèn
chè

shuǐ

fēi
téngjīng
shè

fán

hūn
àn


jué
qiān
é


děng
xiánzhǒng
shén
tōng

wéi
chú
lòu
jìn

liàn

chén
láolìng


cuī
liè

chù

shì

guǐ
shén


zhū
tiān


wǎng
liǎng
yāo
jīng


sān
mèi
shí

qiān
lái
nǎo


rán

zhū


suī
yǒu
chén
láo
nèi


miào
jué
zhōng


fēng
chuī
guāng


dāo
duàn
shuǐ

liǎo

xiāng
chùfèi
tāngjiān
bīng

nuǎn

jiàn
línxiāo
yǔn


shì
shén


dàn
wéichéng
jiù

luàn

yóu

xīn
zhōng


yīn
zhǔ
rén

zhǔ
rén
ruò

biàn
便

dāng
chù
chán


jué


huò
shì


nàiyīn
xiāo

míngqún
xié

xián
shòu
yōu


míng
néng

àn

jìn

xiāo
yǔngǎn
liú

rǎo
luàn
chán
dìng

ruò

míng


bèi
yīn
suǒ
ā
nán


wéichéng
jiù

réndēng
qié

shū
wéi
miǎo
liè


wéi
zhòu
wàn
xíng
zhōng

zhǐ
huǐ

jiè

xīn
qīng
jìng


shàng
wèi
lúnnǎi
huī


bǎo
jué
quán
shēn


zǎi
chén
jiā


féngwǎn
zhuǎn
líng
luòāi
jiù

ā
nán
dāng
zhī


zuò
dào
chǎng

xiāo
luò
zhū
niàn


niàn
ruò
jìn


zhū

niàn


qiè
jīng
míng

dòng
jìng
wàngdāng
zhù

chù


sān
míng

rén

chǔ

yōu
àn

jīng
xìng
miào
jìng

xīn
wèi

guāngmíng
wéi


yīnruò

míng
lǎng

shí
fāng
dòng
kāiyōu
àn

míng

yīn
jìn

shì
rén

néng

chāo
yuè
jié
zhuó

guān

suǒ
yóu

jiān

wàng
xiǎng


wéi

běn

ā
nán

dāng
zài

zhōng

jīng
yán
miào
míng
zhì

shǎo
xuàn
zhī
jiān

shēn
néng
chū
ài


míng
jīng
míng

liú

qián
jìng


dàn
gōng
yòng

zàn


shì

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

ā
nán
xīn

jīng
yán
miào
míng


shēn
nèi
chè

shì
rén

ránshēn
nèi

shí
chū
rào
huí

shēn
xiāng
wǎn
ránshāng
huǐ


míng
jīng
míng
liú

xíngdàn
jīng
xíng

zàn


shì

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

yòu


xīn

nèi
wài
jīng
yán


shí
húnzhì
jīng
shén

chú
zhí
shòu
shēn


jiē
shèwéi
bīn
zhǔkōng
zhōng

wén
shuō

shēng

huò
wén
shí
fāng

tóng

míng
jīngxiāngchéng
jiù
shàn
zhǒng

zàn


shì

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

yòu


xīn

chéng

jiǎo
chè

nèi
guāng

míng

shí
fāng
biàn
zuò

yán

tánqiè
zhǒng
lèi

huà
wéi

lái


shí

jiànzhētiān
guāng
tái

qiān

wéi
rào

bǎi

亿
guó
lián
huá


shí
chū
xiàn


míng
xīn
hún

líng

suǒ
rǎn

xīn
guāng
yán
míng

zhào
zhū
shì
jiè

zàn


shì

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

yòu


xīn

jīng
yán
miào
míng

guān
chá

tíng


àn
xiáng


zhì
zhǐ
chāo
yuè


shí

rán
shí
fāng

kōng

chéng

bǎo


huò
bǎi
bǎo


tóng
shí
biàn
mǎn


xiāng
liú
ài

qīng
huáng
chì
báichún
xiàn


míng

àn

gōng


fēn

zàn


shì

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

yòu


xīn

yán
jiū
chéng
chè

jīng
guāng

luàn
bàn

zài
àn
shì
nèi

jiàn
zhǒng
zhǒngshū
bái
zhòu

ér
àn
shì
chú
miè


míng
xīnchéng

jiàn

suǒ
shì
dòng
yōu

zàn


shì

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

yòu


xīn

yuán


róng
rán

tóng

cǎo


huǒ
shāo
dāo
zhuó

céng

suǒ
jué

yòu

huǒ
guāng


néng
shāo
ruò

zòng


ròu

yóu

xuēmíng
chén
bìng

pái


xìng


xiàng

chún

zàn


shì

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

yòu


xīn

chéng
jiù
qīng
jìng

jìng
xīn
gōngjiànshí
fāng
shān


jiē
chéng

guó
bǎo

guāng
míng
biàn
mǎn

yòu
jiàn
héng
shā

zhū


lái

biàn
mǎn
kōng
jiè

lóu
diàn
殿
huá


xià
jiànshàng
guān
tiān
gōngzhàng
ài


míng
xīn
yàn

níng
xiǎng

shēn

xiǎng
jiǔ
huà
chéng

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

yòu


xīn

yán
jiū
shēn
yuǎnzhōng


yáo
jiàn
yuǎn
fāng

shì
jǐng
jiē
xiàng

qīn

juàn
shǔ

huò
wén
míng

xīnfēi
chū


duō

jiàn

fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn

míng
shàn
jìng
jiè

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

yòu


xīn

yán
jiū
jīng


jiàn
shàn
zhī
shí

xíng

biàn


shǎo
xuàn

duān

zhǒng
zhǒng
qiān
gǎi


míng
xié
xīn

hán
shòu
chī
mèi

huò
zāo
tiān
xīnduān
shuō


tōng

miào


fēi
wéi
shèng
zhèng


zuò
shèng
xīn


shì
xiāo
xiē

ruò
zuò
shèng
jiě


shòu
qún
xié

ā
nán


shì
shí
zhǒng

chán

xiàn
jìng

jiē
shì

yīn

yòng
xīn
jiāoxiàn

shì

zhòng
shēng
wán
cǔn
liáng

féng

yīn
yuán
shí

wèi
yán
dēng
shèng


wàng

chéng

duò

jiànděng
dānglái
miè
hòu
zhōng

xuān
shì
lìng
tiān
fāng
biàn
便

bǎo
chíchéng
w&uacutuacute;
shàng
dào

ā
nán


shàn
nán


xiū
sānshē


zhōng


yīn
jìn
zhě

jiàn
zhū

xīn


míng
jìng
zhōng

xiǎn
xiàn

xiàng

ruò
yǒu
suǒ


ér
wèi
néng
yòng

yóu

yǎn
rén

shǒu

wǎn
rán

jiàn
wén

huò

xīn
chù

xié

ér

néng
dòngmíng
wéi

shòu
yīnruò
yǎn
jiù
xiē


xīn

shēn

fǎn
guān

miàn


zhù

yóuliú
ài

míng
shòu
yīn
jìn

shì
rén

néng

chāo
yuè
jiàn
zhuó

guān

suǒ
yóu


míng
wàng
xiǎng


wéi

běn

ā
nán


shàn
nán


dāng
zài

zhōngguāng
yào
耀


xīn

míng

nèi

guò
fēn
chùqióng
bēi


shì
nǎi
zhì

guān
jiàn
wén
chóng

yóu

chì


xīn
shēng
lián
mǐn


jué
liú
lèi


míng
gōng
yòng


cuī
guò
yuè
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

jué
liǎojiǔ

xiāo
xiē

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu
bēi
xīn


jiàn
rén

bēi
xiàn

shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

ā
nán

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái

shèng
xiàng
xiàn
qián

gǎn

guò
fēn
zhōng

shēng

xiàn
yǒng


xīn
měng


zhì

zhū


wèi
sān
sēngniàn
néng
yuè


míng
gōng
yòng

líng
shuài
guò
yuè
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

jué
liǎojiǔ

xiāo
xiē

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu
kuáng
xīn


jiàn
rén

kuā


màn
xīn
nǎi
zhì

shàng

jiàn


xià

jiàn
rén

shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái

qián

xīn
zhèng

guī
shīzhì

shuāi
wēi


zhōng
huī


jiǒng

suǒ
jiàn

xīn
zhōng

rán

shēng


qiè
shí

shěn


sàn

jiāng


wéi

qín
jīng
jìn
xiàng


míng
xiū
xīn


huì

shī
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

ruò
zuò
shèng
jiě


zhòng

xīn


dàn

cuō
xīn

xuán
zài

chù

shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái

huì

guò
dìng

shī

měngzhū
shèng
xìng

huái
怀

xīn
zhōng


xīnshì

shěshǎo
wéimíng
yòng
xīn

wáng
shī
héng
shěnzhī
jiàn
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu
xià
liè


zhī

xīn


jiàn
rén

yán
shàng

shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái

suǒ
zhèng
wèi
huò


xīn

wáng


lǎn
èrshēng
jiān
xiǎn


xīn

rán

shēng

jìn
yōu


zuò
tiě
chuáng


yǐn

yào

xīn


huó

cháng
qiú

rén

lìng
hài

mìng

zǎo

jiě
tuō


míng
xiū
xíng

shī

fāng
biàn
便
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu

fēn

cháng
yōu
chóu
xīn


shǒu
zhí
dāo
jiàn
ròu

xīn

shě
shòu
寿

huò
cháng
yōu
chóu

zǒu

shān
lín


nài
jiàn
rén

shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái

chù
qīng
jìng
zhōng

xīn
ān
wěn
hòu


rán

yǒu


xiàn

shēng

xīn
zhōng
huan
yuè


néng

zhǐ


míng
qīng
ān


huì

jìn
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu

fēn

hǎo


xīn


jiàn
rén

xiào
pángwèi
ài
jiě
tuō

shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái


wèi
yǒu

duānmànshì
nǎi
zhì

màn

guò
màn


màn
guò
màn

huò
zēng
shàng
màn

huò
bēi
liè
màn


shíxīn
zhōng
shàng
qīng
shí
fāng

lái


kuàng
xià
wèi
shēng
wén
yuán
jué


míng
jiàn
shèng


huì

jiù
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu

fēnmàn
xīn

miào

cuī
huǐ
jīng
xiàng

wèi
tán
yuè
yán


shì
jīn
tóng

huò
shìjīng
shì
shù


huò
shì
dié
huá

ròu
shēn
zhēn
chánggōng
jìng

què
chóngshí
wéi
diān
dǎo


shēn
xìn
zhě

cóng

huǐ
suì

mái


zhōngzhòng
shēngjiàn


shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái


jīng
míng
zhōng

yuán

jīng
suí
shùn


xīn

shēng


liàng
qīng
ān


yán
chéng
shèng
zài


míng
yīn
huì

huò
zhū
qīng
qīng
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu

fēn

hǎo
qīng
qīng
xīnwèi
mǎn


gèng

qiú
jìn


děng
duō
zuò

wén

qiū


zhòng
shēng

duò
āshī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái


míng

zhōngmíng
xìng


zhōng

rán

guī
xiàng
yǒng
mièyīn
guǒ


xiàng

kōng

kōng
xīn
xiàn
qián

nǎi
zhì
xīn
shēng

zhǎng
duàn
miè
jiě
jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu
kòng
xīn


nǎi
bàng
chí
jiè

míng
wéi
xiǎo
chéng
kōng

yǒu

chí
fàn


rén
cháng


xìn
xīn
tán
yuè

yǐn
jiǔ
dàn
ròu

guǎng
广
xíng
yín
huì

yīn
shè

qián
rén


shēng

bàng

guǐ
xīn
jiǔ


huò
shí
shǐ
niào
尿


jiǔ
ròu
děng


zhǒng

kōng
rén
zuì

shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

yòu

dìng
zhōng

zhū
shàn
nán


jiàn

yīn
xiāo

shòu
yīn
míng
bái

wèi


míng

shēn

xīnxīn

yǒu


xiàn
ài
shēng

ài


kuáng

biàn
便
wéi
tānmíng
dìng
jìng

ān
shùn

xīn


huì

chízhū

jiù

fēi
wéi
shèng
zhèng

ruò
zuò
shèng
jiě


yǒu

xīnxiàng
shuō


wéi


dào

huà
zhū
bái


píng
děng
xíng


xíng
yín
zhě

míng
chí

zi

shén
guǐ

shì
zhōng

shè

fánshù
zhì
bǎi


shì
nǎi
zhì


bǎi
èr
bǎi

huò

liù
bǎi

duō
mǎn
qiān
wàn


xīn
shēng
yànshēn


wēi
xiàn

wáng
nànzhòng
shēngjiàn


shī

zhèng
shòu

dāng
cóng
lún
zhuì

ā
nán


shì
shí
zhǒng

chán

xiàn
jìng

jiē
shì
shòu
yīn

yòng
xīn
jiāoxiàn

shì

zhòng
shēng
wán
cǔn
liáng

féng

yīn
yuán
shí

wèi
yán
dēng
shèng


wàng

chéng

duò

jiànděng

dāng

jiāng

lái
miè
hòu

chuán
shìbiàn
lìng
zhòng
shēng

kāi

lìng
tiān
fāng
biàn
便

bǎo
chíchéng

shàng
dào

ā
nán


shàn
nán


xiū
sānshòu
yīn
jìn
zhě

suī
wèi
lòu
jìn

xīn


xíng


niǎo
chū
lóng


néng
chéng
jiù

cóng
shì
fán
shēn

shàng
liù
shí
shèng
wèishēng
shēn

suí
wǎng

àiyǒu
rén

shú
mèi

yán

shì
rén
suībié
suǒ
zhī


yán

chéng

yīn
yùn
lún


lìng

mèi
zhě

xián


míng
wéi

xiǎng
yīnruò
dòng
niàn
jìn


xiǎng
xiāo
chú


jué
míng
xīnchén
gòu


lún
shēng


shǒu
wěi
yuán
zhào

míng
xiǎng
yīn
jìn

shì
rén

néng

chāo
fán
nǎo
zhuó

guān

suǒ
yóu

róng
tōng
wàng
xiǎng


wéi

běn

ā
nán


shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
yuán
míng

ruì

jīng


tān
qiú
shàn
qiǎo

ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén

jué

shì


zhuó


yán
wèishàng
niè
pán

lái

qiú
qiǎo
shàn
nán

chù


zuò
shuōxínghuò
zuò

qiū

lìng

rén
jiàn

huò
wéi

shì

huò
wéihuò

qiū


huò
qǐn
àn
shì

shēn
yǒu
guāng
míng

shì
rénhuò
wéixìn

jiào
huà

yáo
dàng

xīn


qián
xíng
tān


kǒu
zhōng
hǎo
yán

zāi
xiáng
biàn


huò
yán

lái

mǒu
chù
chū
shì

huò
yán
jié
huǒ

huò
shuō
dāo
bīng

kǒng


rén

lìng

jiā
hào
sǎn


míng
guài
guǐ

nián
lǎo
chéng


nǎo
luàn
sh&igigrave;
rén
yàn

xīn
shēngrén

shī


xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiàn


ā
nán

yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
yóu
dàng

fēi

jīng


tān
qiú
jīng


ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén


jué
zhī

zhuó


yán
shàng
niè
pán

lái

qiú
yóu
shàn
nán

chù


zuò
shuōxíng

biàn


ting

zhějiàn
shēn

zuò
bǎo
lián
huá

quán

huà
chéng


jīn
guāngzhòng
ting
rén
shì


wèi
céng
yǒu

shì
rénhuò
wéiyín


xīn


qián
xíng
tān


kǒu
zhōng
hǎo
yán

zhū

yìng
shì

mǒu
chù
mǒu
rén

dāng
shì
mǒu


huà
shēn
lái


mǒu
rén

shì

mǒu


děng

lái
huà
rén
jiān


rén
jiàn


xīn
shēng
qīng


xié
jiàn

xìng

zhǒng
zhì
xiāo
miè


míng

guǐ

nián
lǎo
chéng


nǎo
luàn
shì
rén

yàn

xīn
shēngrén

shī


xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiān


yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
mián
mǐn

chéng

jīng


tān
qiúěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén
shí

jué
zhī

zhuó


yán
shàng
niè
pán

lái

qiú

shàn
nán

chù


zuò
shuōxíngting

zhī
rén

wài

qiān
biàn

lìng

ting
zhě

wèi
wén

qián

xīn

kāi


niàn
niànhuò


宿
mìng

huò
yǒu

xīn

huò
jiànhuò
zhī
rén
jiān

hǎo
è
zhū
shì

huò
kǒu
shuō


huò

sòng
jīnghuanwèi
céng
yǒu

shì
rénhuò
wéimián
ài

xīn


qián
xíng
tān


kǒu
zhōng
hǎo
yán


yǒu

xiǎo

mǒu

xiān


mǒu

hòuzhōng

yǒu

zhēn

jiǎ


nánrán


rén
jiàn
běn
xīnxiémíng
mèi
guǐ

nián
lǎo
chéng


nǎo
luàn
shì
rén
yàn

xīn
shēngrén

shī


xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiàn


yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
gēn
běn

qióng
lǎn

huà

xìng
zhī
zhōng
shǐ

jīng
shuǎng

xīn

tān
qiú
biàn


ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén
xiān

jué
zhī

zhuó


yán
shàng
niè
pán

lái

qiú
yuán
shàn
nán

chù


zuò
shuō


shēn
yǒu
wēi
shén

cuī

qiú
zhě

lìng

zuò
xià

suī
wèi
wénrán
xīn


shì
zhū
rén
děng

jiāng

niè
pán
shēn


shì
xiàn
qián


ròu
shēn
shàngdài
xiāng
shēng


shì

shēn

cháng
zhù

jué

dōu
zhǐ
xiàn
zài


wéi

guó


bié
jìngjīn

xiàng


rén
xìn
shòu

wáng
shī
xiān
xīn

shēn
mìng
guīwèi
céng
yǒu

shì
děnghuò
wéituī
jiū

xīn


qián
xíng
tān


kǒu
zhōng
hǎo
yán

yǎn
ěr

shé

jiē
wéi
jìng


nán

èr
gēn

shì


niè
pán
zhēn
chùzhī
zhě

xìn
shì
huì
yán


míngyǎn
shèng
è
guǐ

nián
lǎo
chéng


nǎo
luàn
shì
rén

yàn

xīn
shēngrén

shī


xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiàn


yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
xuán
yìng

zhōu
liú
jīng
yán

tān
qiú
míng
gǎn

ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén
yuán

jué
zhī

zhuó


yán
shàng
niè
pán

lái

qiú
yìng
shàn
nán

chù


zuò
shuō


néng
lìng
ting
zhòng

zàn
jiàn

shēn


bǎi
qiān
suì

xīn
shēng
ài
rǎn


néng
shě


shēn
wéi
shì
gōng
yǎng


jué

láolìng


zuò
xià
rén
xīn

zhī
shì
xiān
shī

běn
shàn
zhī
shí

bié
shēng

ài

nián

jiāowèi
céng
yǒu

shì
rénhuò
wéiqīn
jìn

xīn


qián
xíng
tān


kǒu
zhōng
hǎo
yánqián
shì


mǒu
shēng
zhōng

xiān

mǒu
rén
dāng
shí
shìqiè
xiōng


jīn
lái
xiāng
xiāng
suí

guī
mǒu
shì
jiè

gōng
yǎng
mǒu


huò
yán
bié
yǒu


guāng
míng
tiānzhōng
zhù


qiè

lái

suǒ
xiū

zhī
zhě

xìn
shì

kuáng


shī
běn
xīn


míng

guǐ

nián
lǎo
chéng


nǎo
luàn
shì
rén

yàn

xīn
shēngrén

shī


xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī
duò

jiàn


yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
shēn
xīn
qín


chù
yīn


tān
qiú
jìng


ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén
běn

jué
zhī

zhuó


yánshàng
niè
pán

lái

qiú
yīn
shàn
nán

chù


zuò
shuō


lìng

ting
rén


zhī
běn


huò


chùrén
yán


jīn
wèizuò
chù
sheng

chì
shǐ
使

rén


hòu

wěi

dùn
lìng

rénnéngshì

zhòng

qīng
xīn
qīn


yǒu
rén

xīn


zhī

zhào
wài

zhòng
jiā
jīng


fěi
bàng

qiū
zhòng

jié

rén
shì
xián

kǒu
zhōng
hǎo
yán

wèi
rán
huòzhì

shí

háo


shī
guǐ

nián
lǎo
chéng


nǎo
luàn
shì
rén

yàn

xīn
shēngrén

shī


xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiàn


yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
zhī
jiàn

qín

yán
xún

tān
qiú

宿
mìng

ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén
shū

jué
zhī

zhuó


yánshàng
niè
pán

lái

qiú
zhī
shàn
nán

chù


zuò
shuō


shì
rén

duān


shuō

chùbǎo
zhūhuò
shí

huà
wéi
chù
sheng

kǒu
xián

zhūzhēn
bǎo

jiǎn
zhū
xiān
shòu

rén

hòu
zhuóhuò
yòu
ting
rén

cáng


xià

yǒu
míng
yuè
zhū

zhào
yào
耀

chù

shì
zhū
ting
zhě


wèi
céng
yǒu

duō
shí
yào
cǎo


cān
jiā
zhuàn

huò
shí

cānmài


xíng
féi
chōngchí


fěi


qiū
zhòng
xián

kǒu
zhōng
hǎo
yán


fāng
bǎo
zàng

shí
fāng
shèng
xiàn

qián

zhī
chù

suí

hòu
zhě

wǎng
wǎng
jiàn
yǒu


zhī
rén


míng
shān
línchéng
huáng

chuān
yuè
guǐ
shén

nián
lǎo
chéng


huò
yǒu
xuān
yínjièchéng
shì
zhě

qián
xínghuò
yǒu
jīng
jìn

chún
shí
cǎodìng
xíng
shì

nǎo
luàn
shì
rén

yàn

xīn
shēngrén

shī


xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiàn


yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
shén
tōng

zhǒng
zhǒng
biàn
huà

yán
jiū
huà
yuán

tān

shén


ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén
chéng

jué
zhī

zhuó


yánshàng
niè
pán

lái

qiú
tōng
shàn
nán

chù


zuò
shuō


shì
rén
huò

shǒu
zhí
huǒ
guāng

shǒu
cuō

guāng

fēn

suǒ
ting


zhòng
tóu
shàng

shì
zhū
ting
rén

dǐng
shàng
huǒ
guāng

jiē
cháng
shù
chǐ
xìng

céng

fén
shāo

huò
shuǐ
shàng
xíngpíng


huò

kōng
zhōng

ān
zuò

dòng

huò

píng
nèi

huò
chǔ
náng
zhōng

yuè
yǒu
tòu
qiáng

céng

zhàng
ài

wéi

dāo
bīng
zài


yán
shì


shēn
zhuó
bái


shòu

qiū


fěi

chán

zhòng

jié

rén
shì
xián

kǒu
zhōng
cháng
shuō

shén
tōng

zài

huò

lìng
rén

páng
jiànguǐ

huò
rén

fēi
yǒu
zhēn
shí

zàn
tàn
xíng
yín


huǐ

xíng

jiāng
zhū
wěi
xiè


wéi
chuánmíng
tiān
shān
jīng

hǎi
jīng
fēng
jīng


jīng

jīng


qiè
cǎojié
jīng
mèi

huò

lóng
mèi

huò
shòu
寿
zhōng
xiān

zài
huó
wéi
mèi

huò
xiān

zhōng


nián
yīngxíng

huà


guài
suǒ


nián
lǎo
chéng


nǎo
luàn
shì
rén

yàn

xīn
shēngrén

shī

duō
xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiàn


yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài

miè

yán
jiū
huà
xìng

tān
qiú
shēn
kōng

ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén
zhōng

jué
zhī

zhuó


yánshàng
niè
pán

lái

qiú
kōng
shàn
nán

chù


zuò
shuō
zhòng
nèi


xíng

kōng

zhòng

suǒ
jiàn

huán
cóng

kōng


rán
ér
chū

cún


zài

huò
xiàn

shēn

dòng

liú


huò
chuí
shǒu

zuò
zhān
tán


huò

xiǎo
biàn
便


hòu
shí


fěi
huǐ
jiè


qīng
jiàn
chū
jiā

kǒu
zhōng
cháng
shuō


yīn

guǒyǒng
mièhòu
shēn


zhū
fán
shèng

suī

kòng


qián
xíng
tān


shòu


zhěkōng
xīnyīn
guǒ


míng

yuè

báo
shí
jīng


jīn

zhī
cǎo

lín
fèng
guī


jīng
qiān
wàn
niánwéi
ling

chū
shēng
guó


nián
lǎo
chéng


nǎo
luàn
shì
rén

yàn

xīn
shēngrén

shī

duō
xiàn
wáng
nàn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiàn


yòu
shàn
nán


shòu
yīn

miào


zāo
xié


yuán
dìng

míng

sān


zhōng

xīn
ài
cháng
shòu
寿

xīn

yán


tān
qiú
yǒng
suì


fēn
duàn
shēng

dùn

biànxiàng
cháng
zhù

ěr
shí
tiān


hòu


biàn
便

fēi
jīng

rén

kǒu
shuō
jīngrén
jìng

jué
zhī

zhuó


yánshàng
niè
pán

lái

qiú
shēng
shàn
nán

chù


zuò
shuō


hǎo
yán

fāng

wǎng
huán

zhì

huò
jīng
wàn


shùn

zài
lái

jiē


fāng


huò


chù

zài

zhái
zhōng

shù

zhī
jiān

lìng

cóng
dōng

zhì

西


shì
rén

xíng

lěi
nián

dào

yīn

xīn
xìnxiàn
qián

kǒu
zhōng
cháng
shuō

shí
fāng
zhòng
shēng

jiē
shì
shēng
zhūchū
shì
jiè


shì
yuán


chū
shì

rán


yīn
xiūmíng
zhù
shì


zài
tiān


shǐ
使

juàn
shǔ


zhē
wén
chátiān
wáng


shě
tóng


wèi

xīn
zhě
míng

shí

jīng


huò

yīn
shī


xiū
xíng
rén

qīn

guān
jiàn

chēng
zhí
jīn
gāngcháng
mìng

xiàn
měi

shēn

shèng
xíng
tān


wèi

nián
suì

gān
nǎo

jié

kǒu
jiān

yán

ting
ruò
yāo
mèi

qián
rén
wèi
xiáng

duō
xiàn
wáng
nàn

wèi


xíng

xiān

gān


nǎo
luàn

rén


zhì

yǔn


dāng
xiān
juélún
huí


huò

zhī

duò

jiàn


ā
nán
dāng
zhī

shì
shí
zhǒng
shì
shí

zài


zhōng

chū
jiā
xiū
dào

huò

rén


huò

xiàn
xíng

jiē
yán

chéng

zhèng
biàn
zhī
jué

zàn
tàn
yínxiān
è

shī


yín
yín
xiāng
chuán


shì
xié
jīng

mèi

xīn


jìn

jiǔ
shēng

duō

bǎi
shì

lìng
zhēn
xiū
xíng

zǒng
wéi

juàn

mìng
zhōng
zhī
hòu


wéi

mín

shī
zhèng
biàn
zhī

duò

jiànjīn
wèi


xiān


miè

zòng


xué

liú
yuàn
zhī
zhōng
bēi

jiù

zhèng
xīn
shēn
xìn
zhòng
shēng

lìng

zhuózhèng
zhī
jiàn


jīn
chū
shēngzūnmíng
bào

ēn

ā
nán


shì
shí
zhǒng

chán

xiàn
jìng

jiē
shì
xiǎng
yīn

yòng
xīn
jiāoxiàn

shì

zhòng
shēng
wán
cǔn
liáng

féng

yīn
yuán
shí

wèi
yán
dēng
shèng


wàng

chéng

duò

jiànděngjiāng

lái
miè
hòu

chuán
shìbiàn
lìng
zhòng
shēng

kāi

lìng
tiān
fāng
biàn
便

bǎo
chíchéng

shàng
dào